Home
Apothekers biologen
Pharmaciens biologistesberoepsnieuwsicon

BEROEPSNIEUWSZoeken

BEROEPSNIEUWS  2020

--94
datumomschrijving
30/12/2021 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot vastlegging van de forfaitaire tegemoetkomingen zoals voorzien in artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, voor wat betreft de algemene ziekenhuizen
24/12/20Tarieven ; tijdelijke verstrekkingen in de context van Covid-19.
24/12/2022 DECEMBER 2020. - Wet houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie (1)
23/12/20De antigeensneltest: een waardevolle steun voor onze sleutelsectoren
23/12/20Wanneer en hoe een COVID-19-test aan ons factureren?
23/12/20Honoraria, prijzen en vergoedingen Covid-19
18/12/20NATIONAAL AKKOORD ARTSEN-ZIEKENFONDSEN 2021
18/12/20Verpleegdagprijzen ziekenhuizen vanaf 1.1.2021
18/12/20Activiteitsdrempels 2020 worden verlaagd
06/12/20Omzendbrief: Persoonlijk aandeel van de patiënt in geval van opneming in een ziekenhuis vanaf januari 2021.
02/12/20RIZIV: Prijzen van het bloed en van de labiele bloedproducten vanaf 1 januari 2021.
01/12/20Forfaitair honorarium klinische biologie per verpleegdag – Te factureren bedragen vanaf 1/11/2020
27/11/2022 NOVEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de oprichting van een federaal platform voor het opsporen van het Sars-Cov2 virus door middel van een techniek van moleculaire amplificatie
23/11/20Mededeling van Curalia betreffende RIZIV statuut
21/11/20RIZIV: De testcapaciteit verhoogt: Vanaf 23/11 kan u zich opnieuw laten testen, zelfs zonder symptomen, na een hoogrisico-contact met een besmet persoon, of na terugkeer uit een rode zone. Sneltesten zullen in bepaalde situaties ook gebruikt kunnen worden.
21/11/20RIZIV: Door Covid-19 zijn navormingen moeilijker. We registreren automatisch een aantal Credit Points in uw online portfolio, voor juli, september en december.
14/11/2029 OKTOBER 2020. - Koninklijk besluit tot opheffing van artikel 66, § 4, van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
12/11/2030 OKTOBER 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie
05/11/20Opsporingstesten COVID-19 voorschrijven, reserveren en resultaten ontvangen: eenvoudig en toegankelijk online
05/11/20RIZIV: Om de capaciteit van pcr-testen te vergroten, voorzien we een samenwerking tussen laboratoria. We lichten deze (internationale) samenwerking toe, net als de facturatie van pcr-testen in de periode tussen 1 maart en 19 mei 2020
30/10/20Vergoeding van COVID-tests van 21 oktober tot 15 november: noodzakelijke focus vooral op mensen met symptomen
23/10/2019 OKTOBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 33ter, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
22/10/20RIZIV: Tot 15 november stoppen we de terugbetaling van tests voor mensen zonder symptomen: als ze terugkomen uit een rode zone of als ze een hoogrisicocontact hadden . Dit om voorrang te geven aan testen bij meer kwetsbare mensen.
20/10/20Elke dag 56.000 resultaten erbij: het doel van het nieuwe Federaal Platform COVID Testing
20/10/20Terugbetalingsvoorwaarden opsporingstesten naar het coronavirus tijdens de COVID-19-pandemie, bijwerking internationale reizen
19/10/20ASGB: INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE VOLKSGEZONDHEID PERSMEDEDELING
25/09/2021 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten
25/09/2021 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten
23/09/20Society guideline links: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) – International public health and government guidelines
08/09/20Update Sciensano m.b.t. e-formulier voor labo-aanvraag
08/09/20Tracing against corona
08/09/20COVID-19 MAATREGELEN VOOR KINDEREN
03/09/20Testresultaten PCR-testen meedelen: 3 sleutelindicatoren voor effectieve opsporing
01/09/20Terugbetalingsvoorwaarden opsporingstesten naar het coronavirus tijdens de COVID-19-pandemie : update veelgestelde vragen
28/08/20Vergoeding voor de stagemeesters. Voor 2019 beschouwen we de gegevens om de vergoeding te berekenen pas op 1 december 2020 als definitief)
13/08/20COVID-19 - We willen de impact op de RIZIV-uitgaven kennen en houden nauwgezet de vinger aan de pols
13/08/2031 JULI 2020. - Koninklijk besluit houdende het invoeren van een subsidie voor de infectiebestrijdingseenheid
08/08/20Geautomatiseerde aanvraag sociaal statuut: nieuwe mijlpaal bereikt!
28/07/20ASGB Oproep tot kandidaatstelling leden klinische infectiologie en experten medische microbiologie
28/07/20Terugbetalingsvoorwaarden opsporingstesten naar het coronavirus tijdens de COVID-19-pandemie, bijwerking "Zeer snelle overdracht van het testresultaat: van essentieel belang!"
15/07/20Verpleegdagprijzen ziekenhuizen vanaf 1 juli 2020
14/07/203 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de medische raad in uitvoering van de artikelen 24, 25 en 26 van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen
10/07/20Terugbetalingsvoorwaarden opsporingstesten naar het coronavirus tijdens de COVID-19-pandemie, bijwerking "Testen die zijn uitgevoerd op reizigers die terugkeren ..."
30/06/20Forfaitair honorarium per verpleegdag voor verstrekkingen klinische biologie vanaf 1 juli
30/06/20Tele-LOK nu toch toegestaan met terugwerkende kracht (bron ASGB)
18/06/20Terugbetalingsvoorwaarden opsporingstesten naar het coronavirus tijdens de COVID-19-pandemie; bijgewerkt: veelgestelde vragen
16/06/20Vergoeding van de stagemeesters van artsen-specialisten in opleiding: wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2018. (bron ASGB)
11/06/20ASGB: Accreditering en Corona: 3 CP en 1 LOK cadeau
05/06/203 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 28 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
05/06/205 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 29 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met het oog op assimilatie van onvoorziene stageperiodes van artsen in opleiding
04/06/20Uw accreditering als arts of apotheker-bioloog verkrijgen of verlengen
03/06/20Accreditatie: extra punten in plaats van clementie
03/06/2029 MEI 2020. — Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 70, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging (Bepaling van antilichamen tegen het SARS-CoV-2-virus)
02/06/20Vergoedingen voor eerstelijns triage- en afnamecentra COVID-19
28/05/20ASGB: Nieuwe bijzondere beroepstitels: klinische infectiologie en medische microbiologie
26/05/205 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale en andere voordelen aan sommige zorgverleners die geacht worden te zijn toegetreden tot de hen betreffende akkoorden of overeenkomsten
19/05/20RIZIV Overzicht van de vergoedbare verstrekkingen per type labo - 15/5/2020
19/05/2013 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 20 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging (zie TITRE 6. - LABO TESTEN)
12/05/20Terugbetalingsvoorwaarden opsporingstesten naar het coronavirus tijdens de COVID-19-pandemie
11/05/20Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2020
05/05/20Testen en opvolgen van mogelijk besmette personen: een stapsgewijze afbouw van COVID-19-maatrelegen
04/05/204 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 18 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
01/05/20Corona: richtlijnen voor zorgprofessionals
25/04/20Continuïteit van de zorg door artsen-specialisten: verstrekkingen en terugbetaling in de context van de COVID-19-crisis
21/04/20Uw sociaal statuut online beheren
18/04/20Gezamenlijke brief aan zorgverleners over de toepassing van de COVID-19-richtlijnen
16/04/2031 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten
08/04/20Uw accreditering als arts of apotheker-bioloog verkrijgen of verlengen
07/04/20Uitzonderlijke maatregelen van het RIZIV in de Covid-19-crisis : info voor ARTSEN
04/04/20Terugbetalingsvoorwaarden opsporingstesten naar het coronavirus tijdens de COVID-19-pandemie
31/03/20COVID-19 : Verdeling persoonlijk beschermingsmateriaal en uitrol verhoogde testcapaciteit
31/03/20COVID-19: overlevingspagina
21/03/20Covid-19 - Financiële impact voor de zorgverleners: evaluatie na afloop van de crisis
21/03/20Covid-19 – Federale financiële steun voor de ziekenhuizen
20/03/20KB verbiedt zelftests op Covid-19-antistoffen
19/03/20VERGADERING TESTEN COVID 19 (RIZIV website)
19/03/20Uw e-learnings laten erkennen voor de accreditering van artsen en apothekers-biologen
18/03/20Virtuele werkgroep buigt zich over Covid-19-ziekenhuiskosten
18/03/2017 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot instelling van een verbod op de terbeschikkingstelling, de ingebruikname en het gebruik van snelle tests voor het meten of opsporen van antilichamen met betrekking tot het SARS-COV-2-VIRUS
16/03/20ASGB bestuursverkiezingen
15/03/20Richtlijn biologische veiligheid voor diagnostiek en onderzoek inzake het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) Belgian Biosafety Server
15/03/20Nieuw Coronavirus (Ziekte: COVID-19, Virus: SARS-CoV-2) Sciensano
12/03/20Omzendbrief aan de laboratoria - Facturatie opsporingstesten Coronavirus (COVID-19)
12/03/20Sciensano 2019-nCoV - Proceduren
07/03/20SARS-CoV-2 – aanpassing van de gevalsdefinitie en van bepaalde procedures – advies Hoge Gezondheidsraad (HGR) over gebruik mondmaskers
06/03/20Tarieven van artsen vanaf 1 januari 2020 - Klinische biologie - Corrigendum
25/02/20Terugbetaling genexpressieprofilering (GEP) bij vroegstadium borstkanker
25/02/20Oncologie: Terugbetaling van de moleculair biologische testen met “next generation sequencing” (NGS)
18/02/204 FEBRUARI 2020. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers
14/02/20Verpleegdagprijzen ziekenhuizen vanaf 01/01/2020
14/02/20Lijst van actieve laboratoria en hun verstrekkingen op 29.01.2020
06/02/20Forfaitaire honoraria in ziekenhuizen - waarde vanaf 01.01.2020
31/01/2020 JANUARI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, §§ 4bis, 4ter en 8; 17, § 12; 18, § 2; 24, §§ 1 en 9; 32, § 8, en 33, § 5, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
30/01/20Vereenvoudigde aanvraag sociaal statuut: we schakelen over op automatische piloot!