Home
Apothekers biologen
Pharmaciens biologistes


art33b ov

ARTIKEL 33bis OVERZICHT

AMB HOS label
555354 555365 Bepalen van de loci HLA-A en/of B en/of Cw en/of DR en/of DQ en/of DP bij een kandidaat voor een orgaantransplantatie, door middel van een methode van moleculaire biologie, per locus (Maximum 5) (Diagnoseregel 25) Detail
555413 555424 Bepalen van de loci HLA-A en/of B en/of Cw en/of DR en/of DQ en/of DP bij een kandidaat levende donor, met het oog op een orgaantransplantatie, door middel van een methode van moleculaire biologie (Maximum 5) (Diagnoseregel 25) Detail
555435 555446 Bepalen van de loci HLA-A en/of B en/of Cw en/of DR en/of DQ en/of DP bij een overleden donor, met het oog op een orgaantransplantatie, door middel van een methode van moleculaire biologie (Maximum 6) (Diagnoseregel 25) Detail
565611 565622 Prenataal opsporen van trisomie 21 door middel van een moleculaire biologische methode op een bloedstaal van de moeder vanaf de 12de zwangerschapsweek (Maximum 1) (Cumulregel 4) (Diagnoseregels 23 en 24) Detail
587016 587020 Opsporen van een mutant factor V, type Leiden, met een moleculair biologische techniek Detail
587031 587042 Opsporen van een mutant factor II (G20210A) met een moleculair biologische techniek Detail
587053 587064 Genotypering van foetale RH1 op bloed van een RH :-1 (RhD negatieve) moeder Detail
587775 587786 Bepalen van andere erythrocyten antigenen dan ABO en Rh door middel van een moleculair biologische methode, minimum 14 antigenen (Maximum 1) (Diagnoseregel 15) Detail
587790 587801 Bepalen van zwakke D door middel van een moleculair biologische methode (Maximum 1) (Diagnoseregel 16) Detail
587812 587823 Bepalen van D variant door middel van een moleculair biologische methode (Maximum 1) (Diagnoseregel 17) Detail
587834 587845 Bepalen van de hypermutatiestatus en VH-gebruik van het productieve immuunglobuline zware keten gen in de diagnostische investigatiefase van een chronische lymfatische leukemie (Maximum 1) (Cumulregel 2) (Diagnoseregel 18) Detail
587856 587860 Opvolging van chimerismestatus van geselecteerde T-cellen na een allogene stamceltransplantatie door middel van een moleculair biologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 3) (Diagnoseregel 11) Detail
587871 587882 Opsporen van submicroscopische genafwijkingen door middel van een complexe genoomwijde moleculair biologische methode in de diagnostische investigatiefase van een chronische lymfatische leukemie of een multiple myeloom (Maximum 1) (Diagnoseregel 19) Detail
587893 587904 Opsporen van verworven chromosoom of genafwijkingen (met uitsluiting van een immuunglobulinegenherschikking of een T-celreceptorgenherschikking), door middel van een moleculair biologische methode : in de diagnostische investigatiefase van een acute myeloblastische leukemie of refractaire anemie met blastenoverproductie (RAEB-2) (Maximum 8) (Diagnoseregel 1, 20) Detail
587915 587926 Opsporen van een verworven puntmutatie door middel van een moleculair biologische methode in de diagnostische investigatiefase van een niet-lymfoïde en niet-myeloïde vaste tumor (Cumulregel 5) (Diagnoseregel 1, 13) Detail
588431 588442 Opsporen van verworven chromosoom of genafwijkingen (met uitsluiting van immuunglobulinegenherschikking of een T-celreceptorgenherschikking), door middel van een moleculair biologische methode : in de diagnostische investigatiefase van een acute lymphoblastische leukemie, inclusief Burkitt's lymfoom of T- of B- lymfoblastisch lymfoom (Maximum 5) (Diagnoseregel 1, 5) Detail
588453 588464 Opsporen van verworven chromosoom of genafwijkingen (met uitsluiting van immuunglobuline- of een T-celreceptorgenherschikking), door middel van een moleculair biologische methode : in de diagnostische investigatiefase van een chronische lymfoïde aandoening (non-Hodgkin lymfoom, chronische lymfatische leukemie, multiple myeloom), exclusief een acute leukemie, Burkitt's lymfoom of T- of B- lymfoblastisch lymfoom en refractaire anemie mey blastnoverproductie (RAEB) (Diagnoseregel 1, 6) Detail
588475 588486 Opsporen van een immuunglobulinegen- of een T-celreceptorgenherschikking met een moleculair biologische methode : in de diagnostische investigatiefase van een chronische lymfatische leukemie of van een non-Hodgkin's lymfoom (exclusief een acute leukemie, Burkitt's lymfoom of T- of B- lymfoblastisch lymfoom) (Diagnoseregel 1, 7) Detail
588490 588501 Opsporen van een immuunglobulinegen- of een T-celreceptorgenherschikking met een moleculair biologische methode : in de diagnostische investigatiefase van een acute lymfoblasten leukemie, Burkitt's lymfoom of T- of B- lymfoblastisch lymfoom (Diagnoseregel 1, 7) Detail
588512 588523 Opsporen van verworven chromosoom of genafwijkingen (met uitsluiting van immuunglobuline- of een T-celreceptorgenherschikking), door middel van een moleculair biologische methode : in de diagnostische investigatiefase van een chronische myeloproliferatieve neoplasie (Diagnoseregel 1, 8) Detail
588534 588545 Opsporen van een verworven chromosoom of genafwijking met uitzondering van een puntmutatie door middel van een moleculair biologische methode, in de diagnostiche investigatiefase van een niet-lymfoïde en niet-myeloïde vaste tumor (Cumulregel 5) (Diagnoseregel 1, 13) Detail
588571 588582 Opsporen van verworven chromosoom of genafwijkingen door middel van een moleculair biologische methode als opvolging van een lymfoïde of myeloïde aandoening, met uitzondering van een chronische myeloïde leukemie, waarbij de betreffende afwijkingen in de diagnostische investigatiefase zijn vastgesteld, en waarbij een therapie met curatief doeleinde is ingesteld (Maximum 1) (Diagnoseregel 9) Detail
588770 588781 Opsporen van een verworven genafwijking in beenmerg door middel van een moleculair biologische methode, als opvolging van een gemetastaseerde niet-lymfoïde en niet-myeloïde vaste tumor, waarin de betreffende genherschikking in de diagnostische investigatiefase is vastgesteld, en waarbij een therapie met curatief doeleinde is ingesteld (Maximum 1) (Diagnoseregel 10) Detail
588792 588803 Bepaling van genetische polymorfismen door opsporen van korte repetitieve DNA sequenties bij een donor van hematopoïetische stamcellen voor allogene stamceltransplantatie (Maximum 1) Detail
588814 588825 Opvolging van chimerismestatus na een allogene stamceltransplantatie met een moleculair biologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 3) (Diagnoseregel 11) Detail
588836 588840 Evaluatie met een moleculair biologische methode van de contaminatie met maligne cellen van een stamcelconcentraat in het kader van een autologe stamceltransplantatie (Maximum 1) (Diagnoseregel 12) Detail
588851 588862 Bepaling van genetische polymorfismen door opsporen van korte repetitieve DNA sequenties bij een ontvanger van allogene hematopoïetische stamcellen (Maximum 1) Detail

Cumulregels
2 De verstrekking 587834-587845 mag slechts 1 maal worden aangerekend aan de ZIV per patiënt.
3 De verstrekkingen 588814-588825 en 587856-587860 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
4 Slechts één van de verstrekkingen 565611 - 565622, 433296-433300, 433193-433204, 542776-542780 en 542555-542566 mag in de loop van de follow-up van éénzelfde zwangerschap aan de verplichte ziekteverzekering voor geneeskundige verzorging aangerekend worden. Bij herhaling van de test in eenzelfde zwangerschap mag de verstrekking 565611 - 565622 geen 2de maal aangerekend worden, noch aan de verplichte ziekteverzekering noch aan de patiënte.
5 De verstrekkingen 587915-587926 en 588534-588545 mogen niet gecumuleerd worden voor hetzelfde gen.
Diagnoseregels
1 Voor de verstrekkingen 588431-588442, 588453-588464, 588475- 588486, 588490-588501, 588512-588523, 587915- 587926, 588534 588545, en 587893 - 587904, wordt een herval na het eerste jaar follow up beschouwd als een nieuwe diagnostische investigatiefase.
2 De verstrekking 587016-587020 mag worden aangerekend aan de ZIV enkel indien het opzoeken van geactiveerde proteïne C resistentie positief is met de specifieke gemodifieerde APC-R test.
3 De verstrekking 587031-587042 mag alleen aangerekend worden aan de ZIV bij patiënten van minder dan 55 jaar met een thrombotisch proces, bij patiënten met een familiale anamnese van recidiverende thrombosen of in geval van diffuse intravasale stolling.
4 De verstrekking 587053-587064 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij een zwangere vrouw met anti-RH1 (RhD) antistoffen of een RH :-1 (RhD negatieve) zwangere vrouw waarbij een invasieve akte moet gebeuren."
5 De verstrekkingen 588431-588442 mogen maximaal 5 maal per diagnostische investigatiefase worden aangerekend."
6 De verstrekking 588453-588464 mag maximaal 3 maal per diagnostische investigatiefase worden aangerekend.
7 De verstrekkingen 588475-588486 en 588490-588501 mogen maximaal 2 maal per diagnostische investigatiefase en per onderzocht weefsel worden aangerekend."
8 De verstrekkingen 588512-588523 mogen maximaal 2 maal per diagnostische investigatiefase worden aangerekend."
9 De verstrekkingen 588571-588582 mogen maximaal 4 maal per jaar follow up worden aangerekend.
10 De verstrekking 588770-588781 mag maximaal 2 maal per jaar follow up worden aangerekend.
11 De verstrekkingen 588814-588825 en 587856-587860 mogen samen maximaal 6 maal in het eerste jaar follow-up na allogene hematopoïetische stamceltransplantatie en nadien maximaal 4 maal per jaar tot vijf jaar na de transplantatie aan de ZIV worden aangerekend.
12 De verstrekking 588836-588840 mag maximaal 1 maal per afereseprocedure van autologe stamcellen aan de ZIV worden aangerekend.
13 De verstrekkingen 588534-588545 en 587915-587926 mogen maximum één maal per diagnostische investigatiefase worden aangerekend.
15 De verstrekking 587775-587786 mag alleen aangerekend worden aan de ZIV in geval van chronische transfusienood bij patiënten met autoantistoffen, met congenitale hemolytische aandoeningen, met aplastische anemie of met allo-antistoffen na transfusie.
16 De verstrekking 587790-587801 mag alleen aangerekend worden aan de ZIV bij het voorkomen van een serologische zwakke D bij vrouwen van minder dan 50 jaar of pediatrische patiënten indien transfusienood, bij zwangere vrouwen, bij patiënten met aandoeningen die chronische tranfusies vergen, of bij rhesus D positieve patiënten met anti-D.
17 De verstrekking 587812-587823 mag alleen aangerekend worden aan de ZIV bij serologische zwakke D die niet kon worden aangetoond met een moleculair biologische methode.
18 De verstrekking 587834-587845 mag alleen worden aangerekend aan de ZIV bij patiënten van minder dan 65 jaar.
19 De verstrekking 587871-587882 mag maximaal één maal per diagnostische investigatiefase worden aangerekend bij patiënten jonger dan 65 jaar met chronische lymfatische leukemie of multiple myeloom.
20 De verstrekking 587893-587904 mag maximaal 8 maal per diagnostische investigatiefase worden aangerekend.
23 De verstrekking 565611 - 565622 wordt voorgeschreven door de arts die de zwangerschap opvolgt.
24 Voor de verstrekking 565611 - 565622 mag de periode tussen het ontvangen van het staal en het afleveren van het resultaat aan de voorschrijver maximum 4 werkdagen bedragen. De werkdag is de dag die noch een zaterdag, noch een zondag, noch een feestdag is. De termijn gaat in op de eerste werkdag na die van het ontvangen van het staal. De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag geen werkdag, dan verstrijkt de termijn op de eerstvolgende werkdag.
25 De verstrekkingen 555354 - 555365, 555413 - 555424, 555435 - 555446 mogen alleen worden aangerekend door een HLA-laboratorium dat beschikt over een geldig EFI-certificaat voor de categorie orgaantransplantatie en over een Eurotransplant Tissue Typing Program dat formeel gelinkt is aan een erkend transplantatiecentrum. Dat HLA-laboratorium verbindt zich ertoe binnen een tijdspanne van twee jaar volgend op de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 27 september 2016 tot wijziging van het artikel 33bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen over een ISO15189-certificaat te beschikken.
Vereisten artikel 33bis